с. Поликраище, ул. "Васил Левски", №63
06176/24 36
ou_polikraiste@abv.bg

Месец: юли 2022

Основно училище ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Участие на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Поликраище в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на…
Read more