с. Поликраище, ул. "Васил Левски", №63
06176/24 36
info-300212@edu.mon.bg

Иновативно училище

Основно училище ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Учебната програма по „В света на емоциите„ за факултативна подготовка в трети клас е насочена към формиране на следните умения:

  • умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот  (оценяване на рисковете от собственото поведение за личното здраве и околната среда; използване на знания за структури и процеси в човешкото тяло  при проявата на различни емоции за превенция на здравето при избор на решение в конкретни ситуации; иницииране на дейности, насочени към опазване на личното психично  здраве и това на околните.
  • умения за учене (използване на правила, подпомагащи познавателния процес; самонаблюдаване и упражняване на самоконтрол при изпълняване на дидактически задачи; самостоятелно оценяване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, работа в екип – планиране на дейности, изразяване на мнение и формулиране на решения);
  • компетентности в областта на българския език (развиване на техниката на четене и писмената култура на учениците; обогатяване на езиковата им култура чрез използване на специфична терминология; развиване на умения за работа с различни видове текст , за извличане на съществена информация от наблюдения и предаването й чрез словото, създаване на текст в устна или писмена форма – описание, съчинение и др. при спазване на правоговорните и правописните правила; усъвършенстване на уменията за диалогично общуване при обсъждане на съвместна дейност, изразяване и отстояване на мнение и др.)
  • дигитална компетентност (умения за търсене, събиране, обработване и представяне на информация, за създаване на емоционални модели и др.);
  • социални и граждански компетентности (умения за общуване, за критично и съзидателно мислене при вземане на решения; проявяване на толерантно отношение и приемане на различни гледни точки при обсъждания и дискусии);
  • инициативност и предприемчивост (умения за планиране, организиране и управление на познавателна дейност).
  • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (създаване на рисунки, табла , постери и др.).


Bundle of Joy #InsideOut